Jakość nie musi być droga...

Dowiedz się więcej jak chronimy Twoje dane osobowe


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy: 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kesseleco z siedzibą: ul. Kwiatowa 21, 83-251 Pinczyn. 

Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, 

W przypadku, gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej zgody, w celu przedstawienia naszej oferty w celu zawarcia umowy,

Odbiorcy danych 

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych w tym obsługa IT, dostawcy usług księgowych, doradczych oraz prawnych.  

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży
została zawarta, dane zostaną usunięte. 

 

Pani/Pana prawa 

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- prawo do sprostowania swoich danych, 

- prawo do żądania usunięcia swoich danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

- prawo do przenoszenia danych, 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i
realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej zawarcie lub należyte wykonanie. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Administratora, ani profilowaniu.